تبلیغات
وبلاگ شخصی علی محمدی - مدیریت آموزشی و روابط انسانی مدیران مدارس و معلمان

به‌ شادمانی هه‌موو گه‌ل و هۆز ساڵی نوێ کوردی لێتان بێت پیرۆز

مدیریت آموزشی و روابط انسانی مدیران مدارس و معلمان

نویسنده :علی محمدی
تاریخ:شنبه 8 بهمن 1390-12:25 بعد از ظهر


چکیده:

فراگرد ارتباط میان مدیران و معلمان یکی از جوانب مهم ارتباطات سازمانی است که بازخوردهای ناشی از آن رفتار اثر بخش را تسهیل می کند.

این پروژه ضمن رهبری معرفی یک مدل ساده ارتباطی میان فردی،کاربر آن در توضیح شخصیت رهبری مدیر و اثر بخش سازی رفتارهای متقابل میان مدیران وزیر دستان نشان می دهد.

اهمیت و ضرورت پژوهش :

اهمیت و ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی می شود که روابط انسانی میان مدیران و معلمان در ارضای نیازهای انسان با موضوعات و موارد زیاد دیگری ارتباط دارد.بدین معنا که برقراری ارتباط صحیحی میان رئیس و مرئوس باعث تقویت روحیه، رایت شغلی و عملکرد بالاتر و از طرف دیگر باعث کاهش فشار ناشی از کار، تنش، مخالفت، مقاومت می گردد. که در نهایت به افزایش کارایی و اثربخشی سازمان منجر خواهد شد و سلامت فرد و سازمان در جامعه تضمین می شود.همچنان که می دانیم تقریبا همه صاحب نظران از میان عوامل موثر در ارتقای بهره وری و عوامل انسانی را مهم دانسته اند. اما عامل انسانی، خود هنگامی بهره وری خواهد داشت که علاوه بر توانایی در محیط کار انگیزه، هم برانگیخته شده باشد.

مقدمه:

برای حل بسیاری از مشکلات جهان امروز می توان از دانش مدیریت بهره گرفت. مدیریت فرایندی است که به وسیله آن کوششهای فردی و گروهی برای رسیدن به هدف مشترک هماهنگ می شود. مدیریت کار پیچیده ای است و در واقع هنری تمام و کمال است. یکی از دلایل این موضوع آن است که مدیریت برای انجام وظایف خود با انسانها سرو کار دارد.شکی نیست که چگونگی مدیریت در ایجاد روابط انسانی، در نحوه سلوک و رفتار معلمان و در نتیجه در تحقیق هدفهای آموزش و پرورش و کارایی آنها موثر است. انسان موجودی است بسیار ارزشمند و پر رمز و راز و دست یابی به کامیابی در فعالیت های جمعی منوط به شناخت و بهره گیری از استعدادهای نهفته و بروز نوآوری او میباشد. این موضوعی است که نه تنها در دیدگاههای ارزشی جایگاه ویژه ای دارد بلکه تحقیقات و مطالعات که در جوامع غربی به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی مبین آن است.از این رو ظرز تلقی و نحوه رفتار با منابع انسانی سازمانها در آن جوامع دچار تحول اساسی شده است.

مسئله روابط انسانی میان مدیر و معلمان در ابعاد گسترده آن از اهم مسائلی استکه در هر گونه فعالیت آموزشی و پرورشی چهره می نماید. و اثرات مهم آن در پدیده تعلیم و تربیت هر جامعه اجتناب ناپذیر است. با توجه به ابعاد پیچیده روحیه انسانها و اثرات روانی عاطفی روابط میان مدیرو معلمان و دانش آموزان تعامل این سه رکن تعلیم و تربیت، لزوم تحقیقات هر چه بیشتر و دقیقتر در باره موضوع و ابعاد مختلف روابط انسانی آشکار است. در حقیقت توفیق امر مدیریت در گرو شناخت صحیح از منابع انسانی و برقراری روابط مناسب با آنها و ترغیب آنان به کوشش در جهت دستیابی به اهداف ساز مانها است. در مدارس هم فعالیت و همکاری مؤثر در محیط آموزشی مستلزم وجود روابط انسانی توأم با اعتماد متقابل میان مدیران و معلمان است. معلمان از نظر «حرفه ای» همانند مدیران و گاه فراتر از آنها و در نتیجه هم ردیف و گاه بیشتر از کسانی که سطح بالاتری را در سلسله مراتب سازمانی به خود اختصاص داده اند، شایستگی و تخصص دارند.این وضع علاوه بر آنکه به نوبۀ خود بر دشواری کار مدیر، که باید در انسانهای گوناگونی که هیچ دو نفرشان با هم یکسان نیستند، علاقه و تمایل به کار ایجاد کننده و فعالیت هایشان را هماهنگ سازد. با توجه به نکات فوق هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثرات روابط مدیران با کادر آموزشی و تأثیر مدیریت و رفتار و طرز برخورد است. از این رو دو رکن آموزش و پرورش در کارایی امور از یک سو ونوع رفتار معلمان و مدیران با بچه ها و تعامل آن در پیشرفت و موفقیت دانش آموزان از سوی دیگر است.

دکتر علاقمند، علی از کتاب مقدمات مدیریت آموزشی صفحه 10,9

دکتر جاسبی، عبدالله از کتاب اصول و مبانی مدیریت با تلخیص و تلخص صفحه50 تا 55

نوشته: فرد نیانداف.فورنیز از کتاب: چرا کارکنان کاری را که از آنها انتظار می رود انجام نمی دهند.

ترجمه: محمد زاهدیتعریف و بیان موضوع تحقیق

امروزه مدیریت یکی از ارکان اساسی و اولیه ادارۀ امور جوامع است. زیراترکیب و به کارگیری صحیح عوامل موجود، ایجاد نظم و هماهنگی میان آنها ودر نتیجه براساس الگوهای صحیح ومتناسب با شرایطی محیطی جهت رسیدن به اهداف مورد نظر به شکلی مؤثر و مقرون به صرفه، با توجه به منابع و امکانات و محدودیتها، با نیروی عظیم در پیشرفت امور سازمانها به شمار می رود و محور تمام فعالیتهای مدیر آموزشی تسهیل و پیشبرد امر آموزش و یادگیری است. بنابراین موضوع تعلیم وتربیت دانش آموزان هستند و بالطبع معلمان در این فرآیند نقش کلیدی دارند و هسته مرکزی به حساب می آیند.وشاید مدیریت را بتوان مؤثرترین عنصر در طرح واجرای برنامه های مؤسسات دانست. مدیریت عنصری است که فعالیت های جاری سازمان را هماهنگ می کند و برنامه های آینده را طرح ریزی می نماید. نظر به اینکه موضوع روابط انسانی خود بحث عمده ای را در مدیریت و سازمان ها به ویژه در مؤسسات آموزشی به وجود می آورد. پس لازم است به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرد. امروزه با پیشرفت شناخت دانش بشری، کیفیت روابط انسانی خصوصا در سازمانهایی که دسترسی به اهداف آن نیاز به همکاری و مشارکت گروهی دارد.

می بایست تغییر و به شکلی پویا جریان یابد. از این رو ضروری است که روابط انسانی به طور منظم و علمی مورد مطالعه و دقت نظر قرار گیرد. تا با توجه به مسائل اجتماعی و روانی در میان کارکنان ایجاد روحیه شده و در نتیجه سبب بهبود شرایط محیط کار و افزایش کارایی مؤسسات آموزشی گردد. معلمان همانند سایر نیروهای انسانی دیگر مؤسسات، انسان هایی با نیازهای متنوع و گاه متضادند. زمانی آنها نقش کلیدی دارند وعملکرد مطلوبی دارند که در محیط کار روابط انسانی صحیح حاکم باشد. روابط انسانی در پرتوی برقراری ارتباط پدید می آید.(ارتباط عبارت است از فراگرد تفهیم و تفهم یا انتقال معانی میان اشخاص و گروههاست.) که یک وجه میان مدیر و معلمان است. چنین ارتباطی ممکن است به طور رسمی یا غیررسمی، کلامی یا رفتاری به منظور انجام کار ووظیفه مشترک یا برای ایجاد روابط عاطفی دوستانه صورت گیرد.مدیر در محیط آموزشی نباید مشکلات و گرفتاریهای شخصی، محدودیت های سازمانی، تنوع سلیقه ها و فشارهای اداری او را از وظایف مهمش باز دارد. یک مدیر همانند خلبان وناخدا در پذیرش شغل خود مختار است. اما وقتی پذیرفت مجبور است رسالت خود را تا زمانی مشخص و دوره ای معین انجام دهد. با توجه به نتایج تحقیقات و بررسی های زیادی که دانشمندان علوم رفتاری در این زمینه به عمل آورده اند. عوامل مؤثر در رفتار سازمانی و پویایی گروه را میتوان به سه دسته متغیرهای زیر تقسیم کرد:

متغیرهای فردی: همانند رفتار، طرز برخورد، چگونگی قضاوت، شخصیت و مهارتهای فردی اعضای گروه

متغیرهای گروهی: مانند درجه تأثیرپذیری و نفوذ، چگونگی ارتباطات و میزان کشش و جذابیت اعضاء گروه نسبت به یکدیگر.

متغیرهای محیطی: مانند نوع وظایف، مسئولیت ها، اندازه گیری نظام تنبیه وپاداش.

متغیرهای مذکور در پرورش و حفظ همبستگی گروه، میل به آمیزش و معاشرت اجتماعی، ایجاد هنجارهای گروهی، بهبود مهارتها ورفتار فردی و به ویژه در میزان بهره وری و کارایی گروه مؤثر است.

یک نظام آموزشی زمانی بازدهی کامل دارد که تمامی دست اندرکاران امور با فراهم ساختن محیطی مناسب و کارایی و استفاده هر چه بیشتر از توان و نیروی خود و دیگران در انجام صحیح امور مداخله نمایند تا شرایطی ایجاد شود که افراد به یکدیگر اعتماد داشته باشند و با اجرای اصول و روابط صحیح انسانی و استفاده از اصل عدل و انصاف به پویایی گروه بیافزایند. تا هر یک از اعضای گروه از کار کردن، تماس و هم فکری یکدیگر احساس رضایت و خشنودی نموده و در نهایت به کارآیی نظام آموزشی کشور جامۀ عمل بپوشانند.

صباغیان ، زهرا از مقاله روابط انسانی میان مدیر و معلم از دانشگاه شهید بهشتی - صفحۀ 7

اقتداری ، علی محمد سازمان و مدیریت سیستم و رفتاری سازمانی انتشارات دانشکدۀ علوم اداری و علوم بازرگانی - صفحۀ 112

پیشنهادها:

برای بهبود امور مدیریت پیشنهادات زیر مطرح می شود:

1. حتی المقدور سعی شود که از افرادی برای تصدی مدیریت انتخاب شود که در این رشته مدیریت تحصیل کرده باشند.

2. بهتر است فردی راکه به عنوان مدیر انتخاب می شود دو الی سه سال در کنار مدیر مجربی قرار دهند تا از نزدیک با مسائل مدیریت آشنا شود و از تجربه های مدیر دیگر بهره ببرد و بعد خودش به کار مدیریت بپردازد.

3. تأمین کردن مدیران از لحاظ مختلف«مالی، امکانات شخصی، ارضای روحی و تقویت فکری» امری بسیار ضروری به نظر می رسد. در غیر این صورت افراد کارآمد به شغل مدیریت روی نمی آورند. و احتمال دارد که آن تعداد افراد کارآمدی هم که شاغل هستند از مشاغل دور شوند و دست از این شغل بردارند.

4. لازم است امکانات و تجهیزات کامل جهت ادارۀ امور مدرسه در اختیار مدیران قرار گیرد. اصولاً اگر برای آموزش و پرورش سرمایه گذاریهای کافی صورت نگیرد نمی توان بر آیندۀ روشن آن امید بست.

5. گذاشتن دوره های ضمن خدمت مداوم مدیریت و آشنایی مدیران با جدیدترین یافته های علم مدیریت از مسائل درخور توجه می باشد.

6. بهتر است به جای جلسات تشریفاتی مدیران در هر هفته، مدیران هر منطقه و در هر ماه مدیران استان گرد هم آیند وراجع به مشکلات اساسی به بحث و بررسی بپردازند. بدیهی است که پشتوانۀ این گونه جلسات توجه مسئولین بالاتر نسبت به حل مشکلات و عمل نمودن به پیشنهادات مدیران میباشد.

7. بهتر است در بعضی از موارد دست مدیران باز گذاشته شود ودر همۀ موارد تأکید صرف بخشنامه و مقررات صورت نگیرد. گاهی مقداری انعطاف می تواند اثربخش تر از تحمیل باشد.

8. بازدید از مدارس مدیرانی که موفق می باشند و بهره گرفتن از تجربیات و روشهای مدیران نمونه می تواند اثربخش باشد.

9. لازم است، نظرات مدیران به گوش رده های بالای قانون گذار و مملکتی برسد و در عمل مورد توجه قرار گیرد. چرا که مدیران از نزدیک با مشکلات دست وپنجه نرم می کنند.

10. تغییر مدیریت در مدارس و رده های بالاتر بهتر است مبتنی بر تخصص و آگاهی و برتری افراد منتخب باشد.

11. بررسی روابط انسانی در مدارس ابتدائی بسیار کم است. امید است این بررسی انجام شود زیرا برقراری مدیریت مطلوب در ابتدائی تأثیر بسزایی در مدیریت مقاطع بالاتر دارند.

منابع و مآخذ:

1) اقتداری ، علی محمد ، سازمان مدیریت سیستم رفتاری

2) بخشی ، خداداد ، روابط انسانی در مدیریت آموزشی

3) جاسبی ، عبدالله ، اصول ومبانی مدیریت

4) رشد معلم (آذر) ، سال 1372

5) زاهدی ، محمد (مترجم) ، چرا کارکنان کاری را که از آنها انتظار می رود انجام نمی دهند (مدیریت دوستی)

6) طوسی ، محمدعلی ، ماهنامۀ آموزش و پرورش دورۀ 34-14-23

7) صادقپور ، ابوالفضل ، پایان نامۀ مدیریت دولتی کارشناسی ارشد

8) صیادپور ، عباس ، پایان نامۀ دانشجوی رشته مدیریت

9) عزتخواه ، کریم ، مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی

10) علاقه بند ، علی ، مقدمات مدیریت آموزشی

11) میرکمالی ، سیدمحمد ، رهبری و مدیریت آموزشی

منبع :


 www.zibaweb.com

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:56 بعد از ظهر

Useful tips. Thank you.
cialis alternative cialis venta a domicilio generic cialis 20mg uk buy name brand cialis on line discount cialis tadalafil 5mg cialis qualitat cialis cipla best buy cialis online napol the best site cialis tablets
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:27 قبل از ظهر

Amazing information, Many thanks.
fast cialis online cialis venta a domicilio cialis tadalafil online rx cialis para comprar cialis canada generic cialis cialis pills in singapore cialis taglich where cheapest cialis we recommend cialis info
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:13 قبل از ظهر

Regards! I enjoy this!
generic cialis pill online we like it safe cheap cialis cialis coupon tarif cialis france cialis coupons printable cialis price thailand generic cialis at the pharmacy cialis para que sirve we like it cialis soft gel non 5 mg cialis generici
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:44 بعد از ظهر

Useful forum posts. Thanks a lot!
cheap cialis generic cialis levitra rx cialis para comprar online prescriptions cialis cialis 50 mg soft tab cialis rckenschmerzen look here cialis order on line wow cialis tadalafil 100mg tadalafilo achat cialis en europe
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 11:50 قبل از ظهر

Useful info. Thanks.
price cialis wal mart pharmacy viagra vs cialis cialis generic enter site 20 mg cialis cost generic cialis cialis price in bangalore brand cialis nl acquisto online cialis what is cialis cialis online holland
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:14 قبل از ظهر

Terrific info. Thanks a lot!
buy brand cialis cheap cialis cuantos mg hay cialis 20 mg cut in half dosagem ideal cialis cialis authentique suisse price cialis per pill cialis pas cher paris cialis prezzo di mercato discount cialis buying cialis on internet
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 11:19 قبل از ظهر

Terrific facts. Thanks a lot.
acheter cialis meilleur pri cialis dosage amounts no prescription cialis cheap cialis generic try it no rx cialis cialis 20 mg cut in half cialis 100 mg 30 tablet cialis generic tadalafil buy cost of cialis cvs cialis para que sirve
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 11:46 بعد از ظهر

Many thanks, Very good stuff!
cialis online nederland cialis soft tabs for sale cialis generic availability cost of cialis cvs side effects for cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 5mg viagra vs cialis vs levitra precios cialis peru effetti del cialis
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 10:38 قبل از ظهر

With thanks! I enjoy this!
best generic drugs cialis usa cialis online pastillas cialis y alcoho cialis therapie cialis sicuro in linea cialis farmacias guadalajara cost of cialis cvs dose size of cialis purchasing cialis on the internet weblink price cialis
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 11:53 بعد از ظهر

Cheers. Lots of write ups!

tadalafil cialis herbs cialis prices in england tadalafil 10 mg prix de cialis cialis therapie weblink price cialis enter site very cheap cialis tarif cialis france cialis generico milano
buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 10:38 قبل از ظهر

Fine tips. Thanks!
buy original cialis cialis in sconto cialis kaufen bankberweisung buy cialis online nz we recommend cialis info cialis price thailand the best choice cialis woman we like it safe cheap cialis click here take cialis ou acheter du cialis pas cher
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 11:19 بعد از ظهر

Thanks. A lot of data.

generic cialis 20mg uk deutschland cialis online cialis with 2 days delivery cialis uk link for you cialis price cialis for sale south africa canadian discount cialis buy name brand cialis on line cialis super acti order cialis from india
Buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 11:32 قبل از ظهر

Seriously plenty of valuable data!
cialis tadalafil sublingual cialis online cialis pills price each enter site 20 mg cialis cost cialis y deporte tadalafil 10 mg cialis dose 30mg cialis uk recommended site cialis kanada cialis prezzo al pubblico
cialis
جمعه 9 آذر 1397 12:16 قبل از ظهر

With thanks. Terrific stuff.
buy original cialis cialis generico in farmacia cialis kaufen order cialis from india buy cialis online nz buy cialis online legal generic cialis tadalafil cialis for sale cialis generico en mexico cialis lilly tadalafi
buy tadalafil pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:56 بعد از ظهر

Useful tips. Thank you!
cialis 50 mg soft tab cialis billig ou acheter du cialis pas cher bulk cialis estudios de cialis genricos cialis billig prix de cialis enter site natural cialis cialis generika cialis generico in farmacia
buy cheap cialis on line
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:29 قبل از ظهر

With thanks. I enjoy it.
cialis kaufen bankberweisung how do cialis pills work buy cialis online nz cialis generic cialis online nederland low dose cialis blood pressure cialis 05 cialis pills boards buying cialis in colombia cialis coupon
buy cialis uk
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:14 بعد از ظهر

You mentioned that wonderfully!
cialis efficacit tadalafilo we like it cialis soft gel generico cialis mexico acquisto online cialis dosagem ideal cialis enter site 20 mg cialis cost free cialis wow look it cialis mexico cialis ahumada
Cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 10:01 بعد از ظهر

You said it adequately..
cialis prezzo al pubblico cialis bula we like it safe cheap cialis where do you buy cialis cialis super acti cialis generico online low cost cialis 20mg cialis dosage amounts canadian drugs generic cialis we like it cialis soft gel
drugs for sale in uk
یکشنبه 1 مهر 1397 06:11 بعد از ظهر

With thanks, I enjoy this.
canada medications information rx from canada canadian mail order pharmacies canadian pharmaceuticals companies canadian medications drugstore online canada canada medications cheap canadian pharmacy viagra brand canadian prescriptions online serc 24 mg northwest pharmacies mail order
http://viagraessale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:12 بعد از ظهر

Wow a good deal of fantastic material.
acquisto online cialis cialis 10 doctissimo viagra cialis levitra we use it cialis online store prezzo di cialis in bulgaria interactions for cialis cialis generic availability enter site natural cialis cialis 100mg suppliers cialis mit grapefruitsaft
http://kawanboni.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:26 بعد از ظهر

Thanks a lot, Good information.
cilas cialis diario compra tadalafil 20 mg purchasing cialis on the internet cialis canada on line how to buy cialis online usa cialis sicuro in linea cialis prices cialis venta a domicilio cialis kaufen bankberweisung
cialisvipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:35 بعد از ظهر

Reliable information. Thanks!
cheap cialis free generic cialis buy generic cialis buy cheap cialis in uk look here cialis order on line the best site cialis tablets achat cialis en suisse cialis sale online cheap cialis the best choice cialis woman
buying viagra online legal
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:40 قبل از ظهر

You said it nicely.!
buy generic viagra with paypal viagra pharmacy uk where to purchase viagra where buy viagra rx online i want to buy viagra online pharmacy usa buy viagra online safe online pharmacy viagra buy real viagra online
Cialis 20 mg
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:06 قبل از ظهر

Wonderful information, Thank you.
cialis patentablauf in deutschland cialis coupon cialis australian price legalidad de comprar cialis cialis et insomni buy cialis online nz legalidad de comprar cialis order generic cialis online prescription doctor cialis overnight cialis tadalafil
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:09 بعد از ظهر

Wow quite a lot of awesome information.
buy cheap cialis in uk cialis cipla best buy buy cialis online legal cialis italia gratis click now buy cialis brand how to purchase cialis on line prix de cialis cialis 5 mg effetti collateral buy brand cialis cheap 200 cialis coupon
Viagra vs viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:13 بعد از ظهر

Beneficial content. Regards.
cheap generic sildenafil buy viagra online with paypal pharmacy prices for viagra buy real viagra cheap where to buy viagra in stores sildenafil prescription viagra best buy viagra cheap online where do i buy viagra pharmacies
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 11:51 بعد از ظهر

You actually stated this well!
only here cialis pills cialis wir preise cialis 5 mg scheda tecnica the best site cialis tablets cialis cost comprar cialis navarr cialis online deutschland cialis australian price order generic cialis online deutschland cialis online
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 02:32 قبل از ظهر

You said this well.
low dose cialis blood pressure where to buy cialis in ontario discount cialis purchase once a day cialis cialis kaufen tadalafil 5mg does cialis cause gout cialis bula prescription doctor cialis cialis prices in england
foot pain causes
دوشنبه 5 تیر 1396 04:27 قبل از ظهر
Glad to be one of several visitants on this awing website :D.
Emile
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:34 بعد از ظهر
Howdy! I know this is kinda off topic but I'd figured I'd ask.

Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article
or vice-versa? My site discusses a lot of the same subjects as yours and
I think we could greatly benefit from each other.
If you're interested feel free to send me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo

نیت کنید و اشاره فرمایید


قالب میهن بلاگ تقویم جلالی


k2cod go Up
تماس با ما
=== ===